Info
Info

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

cestovní agentury NaCesty.cz s. r. o., IČ 26365570, se sídlem Puškinova 14, 301 00 Plzeň, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 15638 (dále jen „CA NaCesty.cz“).

 

1. Služby CA NaCesty.cz

1.1.  CA NaCesty.cz zprostředkovává zákazníkům prodej zájezdů (dále jen „zájezd“), ubytování, letenek a pronájem vozů (dále jen „služby cestovního ruchu“) zahraničních cestovních kanceláří a aerolinií a vybraných českých cestovních kanceláří (dále jen „pořadatelé“).

1.2.  CA NaCesty.cz sama není stranou smlouvy o zájezdu či jiné služby cestovního ruchu mezi zákazníkem a pořadatelem, a proto jí ze zprostředkované smlouvy nevyplývají žádné povinnosti, zejména není oprávněna řešit případné reklamace zájezdů.

1.3.  CA NaCesty.cz není povinna být pojištěna pro případ úpadku. Pořadatelé, jejichž služby NaCesty.cz zprostředkovává, jsou pro účely prodeje zájezdů pojištěni pro případ úpadku ve státě svého sídla. Nákup samostatných služeb cestovního ruchu typicky není pojištěn pro případ úpadku.

 

2. Smluvní vztah mezi CA NaCesty.cz a zákazníkem

2.1.  Smlouvou o zprostředkování se CA NaCesty.cz zavazuje zprostředkovat uzavření smlouvy o zájezdu nebo o jiné službě cestovního ruchu mezi zákazníkem a pořadatelem. CA NaCesty.cz se dále zavazuje předat veškeré informace, které obdrží od pořadatele zákazníkovi, a naopak předat veškeré informace od zákazníka pořadateli.

2.2.  Smlouva o zprostředkování mezi CA NaCesty.cz a zákazníkem je sjednávána bezúplatně. Provize CA NaCesty.cz je obsažena v ujednání mezi CA NaCesty.cz a pořadatelem.  V některých případech zprostředkování koupě letenky je CA NaCesty.cz oprávněna účtovat tzv. „poplatek konsolidátora“. Na tuto skutečnost je povinna zákazníka upozornit.

2.3.   Pokud zákazník hradí služby prostřednictvím poukázek vydaných benefitními společnostmi (Sodexo apod.), případně platebními tlačítky Comgate, je v případě storna povinen zaplatit CA NaCesty.cz náklady, které je CA NaCesty.cz povinna hradit těmto společnostem v souvislosti s proplacením benefitní poukázky či převodu Comgate. V tomto případě bude zákazníkem již zaplacená částka ponížena o storno poplatek a o tyto vzniklé náklady.

 

3. Vznik smluvního vztahu

3.1.  Zákazník může vstoupit do smluvního vztahu s CA NaCesty.cz buď prostřednictvím online formuláře na internetových stránkách CA NaCesty.cz nebo osobně v místě sídla CA NaCesty.cz.

3.2.  Pokud zákazník vstupuje do smluvního vztahu s CA NaCesty.cz online, zadá na internetových stránkách CA NaCesty.cz (www.nacesty.cz ) kritéria zájezdu či jiné služby cestovního ruchu a CA NaCesty.cz vyhledá pro zákazníka zájezdy či jiné služby cestovního ruchu odpovídající jeho požadavkům.

3.3.  Po výběru konkrétního zájezdu či služby cestovního ruchu vyplní zákazník závaznou či nezávaznou objednávku dle svého výběru.

3.4.  Pokud zákazník rezervuje zájezd či službu cestovního ruchu závazně, kliknutím na pole „odeslat objednávku“ se zákazník zavazuje zaplatit cenu zájezdu a řídit se smlouvou o zájezdu uzavíranou mezi ním a pořadatelem.

3.5.  Pokud zákazník rezervuje zájezd či službu cestovního ruchu nezávazně, kliknutím na pole „odeslat objednávku“ je zákazníkovi odesláno potvrzení o nezávazné rezervaci na email. Na základě zakliknutí odkazu „přejít k úhradě objednávky“ obsažené v potvrzovacím emailu a následného zakliknutí pole „zaplatit“ se zákazník zavazuje zaplatit cenu zájezdu a řídit se smlouvou o zájezdu uzavřenou mezi ním a pořadatelem. Zákazník je také oprávněn domluvit se s CA NaCesty.cz individuálně na termínu a způsobu platby zájezdu či služby cestovního ruchu.

3.6.  CA NaCesty.cz doručí zákazníkovi potvrzení o zaknihování služeb, potvrzení o zájezdu, informace k platbě a všechny ostatní dokumenty a informace, které ji pořadatel poskytne.

3.7.  CA NaCesty.cz upozorňuje zákazníka, že smlouva o zájezdu uzavíraná mezi ním a pořadatelem zájezdu se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pořadatele, tedy i okamžik jejího uzavření se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pořadatele.

 

4. Reklamace a škody

4.1.  Za řádné poskytnutí zájezdu či služby cestovního ruchu odpovídá pořadatel. CA NaCesty.cz jako zprostředkovatel neodpovídá za vady při samotném plnění smlouvy o zájezdu či zajištění služby cestovního ruchu ani za způsobenou újmu.

4.2.  Zákazník může reklamovat vady zájezdu či služby prostřednictvím CA NaCesty.cz, pak doporučujeme použít formulář na adrese www.nacesty.cz/reklamace , avšak o reklamaci rozhoduje výhradně pořadatel a CA NaCesty.cz je pouhým prostředníkem mezi pořadatelem a zákazníkem. CA NaCesty.cz zákazníkům doporučuje, aby případné vady reklamovali u pořadatele bez zbytečného odkladu a pořídili záznam o pochybeních, ke kterým došlo při plnění smlouvy, jako důkaz k prokázání oprávněnosti reklamace.

4.3.  K právům a povinnostem ze smlouvy o zájezdu či jiné službě cestovního ruchu doporučuje CA NaCesty.cz důkladně pročíst Všeobecné obchodní podmínky pořadatele, jež má zákazník k dispozici před uzavřením smlouvy o zájezdu a dále „www.nacesty.cz/info/uzitecne-informace “ uveřejněné na internetových stránkách CA NaCesty.cz .

 4.4.  CA NaCesty.cz si vyhrazuje lhůtu pro předání informace od klienta pořadateli v délce min. 1 pracovního dne.

 

5. Zpracování osobních údajů

5.1.  CA NaCesty.cz je oprávněna spravovat osobní údaje objednatele v rozsahu jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefonní spojení, a to za účelem plnění smlouvy o zprostředkování.  CA NaCesty je dále oprávněna spravovat údaje osob, v jejichž prospěch byla smlouva uzavřena v rozsahu jméno, příjmení, pohlaví a datum narození, a to za účelem plnění smlouvy o zprostředkování.

5.2. Uzavřením smlouvy o zprostředkování zákazník rovněž vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti na svou elektronickou kontaktní adresu.

5.3. Zákazník má právo souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat zasláním žádosti na elektronickou adresu info@nacesty.cz .

 

6. Rozhodné právo a soudní příslušnost

6.1.  Smlouva o zprostředkování mezi CA NaCesty.cz a zákazníkem se řídí českým právem.

6.2.  Všechny spory vzniklé ze smlouvy o zprostředkování budou s konečnou platností řešeny obecnými soudy České republiky.

6.3.  CA NaCesty.cz upozorňuje zákazníky, že rozhodné právo pro smlouvu o zájezdu či službě cestovního ruchu se bude určovat podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy.

 

7. ADR a ODR

7.1.  V případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o zprostředkování má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz .

7.2.  Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet, a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr .

 

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Tyto všeobecné podmínky jsou platné a účinné od 29.10.2019.

Nahoru