Pro vyhodnocování návštěvnosti webových stánek a optimalizaci marketingových aktivit využíváme cookies. Používáním našich webových stránek s užitím cookies souhlasíte. Více informací naleznete zde. Rozumím
 Informace ke koronaviru nalezneteZDE
Ve Vašem prohlížeči není povolen javascript.
Aby bylo dosáhnuto plné funkčnosti stránek, je třeba jej povolit.

Podmínky pojištění Generali Česká pojišťovna a.s.

GENERALIlupa

Pojištění se řídí zákonem č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě, občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky, pojistnou smlouvou a dalšími ujednáními :

Sjednáním pojištění klient souhlasí s podmínkami pojistné smlouvy výše.

Prohlášení pojištěného

V případě uzavření cestovního pojištění vzniká smluvní vztah mezi účastníkem zájezdu (dále jen "pojištěný") a Generali Českou pojišťovnou a.s.. Tento je doložen uzavřenou pojistnou smlouvou, jejíž plné znění je k dispozici u pojistníka k osobnímu nahlédnutí. Pojistníkovi v případě pojistné události nepřísluší posuzovat existenci, případně výši finančních nároků z tohoto smluvního vztahu. Pojistnou událost řeší zákazník přímo s pojišťovnou.

Pojistné částky a limity plnění jednotlivých druhů pojištění jsou součástí prodejních materiálů společnosti nacesty.cz, s.r.o. V případě vzniku škodné události zprošťuje pojištěný státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení nebo záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti a zavazuje se poskytnout pojistiteli kontakt na něj bez zbytečného odkladu. Současně zmočňuje pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti se škodnou událostí mohla nahlížet do soudních, policejních, zdravotních případně jiných úředních spisů o něm vedených a zhotovovat z nich kopie či výpisy. Pojištěný dále zmocňuje pojistitele k jednání o jeho zdravotním stavu s ošetřujícími lékaři a zdravotnickým zařízením.

Pojištěný souhlasí s tím, aby jeho adresní a identifikační údaje a údaje o zdravotním stavu byly zpracovávány správcem Generali Českou pojišťovnou a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 a jejími smluvními zpracovateli splňující podmínky zák. č. 101/2000 Sb. (zejména pojišťovacími zprostředkovateli) pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností, plynoucích ze závazkového právního vztahu, a dále po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Pojištěný souhlasí s předáním a poskytováním svých osobních údajů a údajů o zdravotním stavu subjektům mezinárodního koncernu Generali a jeho zajišťovacím partnerům v souladu s právními předpisy pro účely a dobu, uvedenou v předchozím odstavci. Pojištěný dále prohlašuje, že byl ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. informován o svých právech a o povinnostech pojistitele jako správce údajů, zejména o právu přístupu k osobním údajům, jakož i o dalších právech dle tohoto zákona.

Pojištěný si je vědom své povinnosti pravdivě a úplně uvádět veškeré informace požadované   pojistitelem, i ty, které se mu jeví jako nepodstatné. Pojištěný bere na vědomí, že při porušení těchto povinností má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, snížit nebo odmítnout pojistné plnění.

Pojištěný potvrzuje, že se v době sjednání pojištění nenachází na území, pro které je pojištění sjednáno. Výjimkou je návazné prodloužení pojištění, kdy je nutné dodržet podmínku, že maximální délka na sebe navazujících pojistných smluv cestovního pojištění je 365 dní.

Pojištěný potvrzuje, že se před uzavřením pojistné smlouvy seznámil se zněním všeobecných pojistných podmínek pro cestovní pojištění, zvláštních pojistných podmínek platných pro sjednané druhy pojištění a jejich obsahu rozumí a s obsahem souhlasí. Dále pojistník prohlašuje, že se před uzavřením pojistné smlouvy seznámil s informacemi o pojistiteli a informacemi o pojistném vztahu ve smyslu § 66 a § 67 zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě.

Pojistník čestně prohlašuje, že je oprávněn za pojištěného učinit výše uvedené souhlasy a prohlášení, a že mu byl pojištěným udělen souhlas k předání a dalšímu zpracování jeho osobních údajů pojistiteli.